ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഐഒഎസ് 7 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

രൂപത്തിലും, സവിശേഷതകളിലും കാതലായ മാറ്റം വരുത്തി കൊണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്, ഐഒഎസ് 7 ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആപ്പിള്‍ ഐഒഎസിനെ മുഴുവനായി റീഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ വേള്‍ഡ് വൈഡ് ഡെവലപ്പര്‍ കോണ്‍ഫെറന്‍സില്‍(WWDC 2013) ആപ്പിള്‍ കാഴ്ചവെച്ച ഐഒഎസ് 7 ചില ചിത്രങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുക


ios7 preview

ios 7 weather app

ios 7 siri

ios 7 safari

ios 7 photos

ios 7 notification center

ios 7 multitasking

ios 7 messages

ios 7 mail

ios 7 itunes radio

ios 7 control center

ios 7 camera

ios 7 airdrop