സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഗൂഗിള്‍ സമ്മര്‍ ഓഫ് കോഡ് സഹായക സംഘടന

സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഗൂഗിള്‍ നടത്തിവരാറുള്ള ‘ഗൂഗിള്‍ സമ്മര്‍ ഓഫ് കോഡ് ‘ പദ്ധതിയുടെ 2013 വര്‍ഷത്തിലെ മെന്ററിങ്ങ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകളിലൊന്നായി സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതു രണ്ടാംതവണയാണ് സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ഗൂഗിള്‍ സമ്മര്‍ ഓഫ് കോഡില്‍ മെന്ററിങ്ങ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനാവുന്നത്.

Swathanthra malayalam computing

മെന്ററിങ്ങ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകളുടെ കീഴില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മൂന്നുമാസം വിവിധ ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. വിജയകരമായി പ്രൊജക്റ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ 5000 ഡോളര്‍ (272000 രൂപ ) സ്‌റ്റൈപ്പന്റും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്കുന്നതാണ്.

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ആകെ 177 ഓര്‍ഗനൈസേഷനുകളാണ് തിരെഞ്ഞെടുക്കപെട്ടത്‌. സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു പുറമേ വിക്കിമീഡിയ ഫൌണ്ടേഷന്‍ , ഡെബിയന്‍ ഗ്‌നു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയവയും ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ മലയാളഭാഷയിലുള്ള പുരോഗതിക്കും പ്രാദേശികവത്കരണത്തിനും ഏകീകരണത്തിനും പ്രചരണത്തിനുമായി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്. ‘എന്‍റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു് എന്‍റെ ഭാഷ’ എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മുദ്രാവാക്യം.

smc google summer of code

ഒക്ടോബര്‍ 2002 മുതല്‍ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സജീവമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിലും (ഫോണ്ടുകള്‍, നിവേശകരീതികള്‍, തിരുത്തലുകള്‍, തര്‍ജ്ജമ, എഴുത്ത്‌സംസാരംയന്ത്രങ്ങള്‍, നിഘണ്ടുക്കള്‍, അക്ഷരപരിശോധനാഉപകരണങ്ങള്‍ മുതലായവ) വിവിധ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിലും വികസനത്തിലും സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

മലയാളംഫോണ്ടുകളുടെയും നിരവധി പ്രശസ്ത ഗ്‌നു/ലിനക്‌സ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടേയും പിന്നണിയില്‍ സ്വ.മ.ക യാണ്. പ്രശസ്തമായ പല സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പണിയിടങ്ങളുടേയും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുടേയും തര്‍ജ്ജമകളും സ്വ.മ.കയാണ് മേല്‍നോട്ടംവഹിക്കുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ ഗൂഗിള്‍ സമ്മര്‍ ഓഫ് കോഡിന്റെ ഭാഗമായി ‘മലയാളം സ്‌പെല്‍ചെക്കര്‍ വിപുലീകരിക്കല്‍ ‘, ‘മലയാളഗ്രന്ഥവിവരം എന്ന സ്വതന്ത്രമലയാളപുസ്തകവിവരശേഖരം നവീകരിക്കല്‍’, ‘ഭാരതീയഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പദ്ധതിയായ ശില്പയില്‍ ഒട്ടനവധി ആശയങ്ങള്‍’, നിരവധി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിലെ മലയാളം ചിത്രീകരണപ്പിഴവുകള്‍ പരിഹരിക്കല്‍ തുടങ്ങി ഭാഷാസമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരുകൂട്ടം ആശയങ്ങളാണ് സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്വന്തം ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുവാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്.